ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Közzététel időpontja: 2022. szeptember 1.

A jelen általános szerződési feltételek (“Általános Szerződési Feltételek“) az OkosHACCP Kft. (székhely: 5136 Jászszentandrás, Akácfa utca 4; cégjegyzékszám: 16-09-020166; adószám: 27403341-2-16) mint szolgáltató (“Szolgáltató“) és a megrendelő (“Megrendelő“) között megkötött egyedi szerződés (“Egyedi Szerződés“) útján létrejött szolgáltatási jogviszonyt szabályozzák. Az Egyedi Szerződésben eltérően nem szabályozott kérdésekben az Általános Szerződési Feltételek az irányadók.

Az Általános Szerződési Feltételekben nem definiált nagy kezdőbetűs kifejezések az Egyedi Szerződésben meghatározott jelentéssel bírnak.

 • A SZOLGÁLTATÁS
 1. A Szolgáltató a Megrendelő számára felhasználónévvel és jelszóval védett felhasználói fiókot biztosít annak céljából, hogy a Megrendelő által a Szoftver használata útján rögzített adatokhoz kizárólag a Megrendelő részére kiosztott felhasználónévvel és jelszóval lehessen hozzáférni.
 2. A Szolgáltatás használatára kizárólag a Megrendelő által a Szolgáltató felé lejelentett azon munkavállalók, illetve megbízottak (“Felhasználók“) jogosultak, akiknek a Megrendelő a felhasználónév és jelszó átadásával engedélyezte a Szolgáltatás használatát. A Megrendelő a Felhasználóknak az Egyedi Szerződéssel és a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos magatartásáért úgy felel mintha maga járt volna el.
 3. A Megrendelőnek a Szolgáltatás igénybevételéhez megfelelő internet kapcsolattal kell rendelkeznie.
 • A FELHASZNÁLÁSI JOG 
 1. A Megrendelő részére a Szoftver tekintetében biztosított felhasználási jog az Egyedi Szerződésben és az Általános Szerződési Feltételekben rögzített korlátozásokkal illeti meg a Megrendelőt.
 2. A Szoftver és annak valamennyi online és nyomtatott dokumentációja, illetve ezek bármilyen formában rögzített minden fajtája a Szolgáltatót illetik, kizárólag a Szolgáltató jogosult a Szoftver korlátozások nélküli felhasználására. A Szoftver a szerzői jog, valamint egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó törvények védelme alatt áll, azok jogosultja a Szolgáltató.
 3. A Szolgáltató a Szoftvert, illetve annak bármely elemének tulajdonjogát, a Szoftverre vonatkozó személyhez fűződő vagy vagyoni jogokat a Megrendelőre nem ruházza át.
 4. A Megrendelő a Szoftvert kizárólag saját használat keretében jogosult használni. Saját használat alatt a Szoftvernek a Megrendelő általi, kizárólag a Megrendelő saját működési körén belüli belső célra történő használata értendő. A Szoftver egészének vagy részének, bármiféle okból vagy célból harmadik fél részére történő átadása, használatba adása, nem minősül saját használatnak, az kifejezetten tilos.
 5. A Szoftver tekintetében a Megrendelő részére biztosított felhasználási jog nem korlátlan és nem kizárólagos, arra a Megrendelő kizárólag az Egyedi Szerződés hatálya alatt jogosult. Amennyiben az Egyedi Szerződés bármilyen okból megszűnik, a Megrendelő felhasználási joga is megszűnik. Ennek megfelelően:
  1. a Szolgáltató a Szoftver használatát kizárólag a Megrendelő által az Egyedi Szerződéssel megvásárolt Eszközökön engedélyezi;
  2. a Megrendelő a Szoftver használatára nem kizárólagosan jogosult, azt a Szolgáltató más megrendelők számára is biztosítja; és
  3. a Megrendelő a Szolgáltató külön engedélye nélkül nem adhatja a Szoftvert semmilyen jogcímen másnak a tulajdonába, birtokába vagy használatába, nem adhatja továbbá a Szoftvert harmadik személynek bérbe vagy licencbe, nem jogosult annak elzálogosítására, sem díjazás ellenében, sem térítésmentesen.
 6. A Szolgáltatás magában foglalja a teljes körű felhasználói kézikönyvet, melyet a Szolgáltató a Megrendelő részére elektronikus formában, adathordozón (CD vagy Internet) biztosít.
 7. A Megrendelő a Szoftvert csak a felhasználói leírás teljes mértékű betartásával és csak olyan konfigurációkon használhatja, amelyekre a Szoftvert a Szolgáltató telepítette.
 8. A Megrendelő nem jogosult a Szoftver módosítására és/vagy továbbfejlesztésére, többszörözésére, forgalmazására, valamint nem fejtheti vissza, nem választhatja szét, vagy nem szerelheti szét a Szoftvert, továbbá nem jogosult sem közvetlen, sem közvetett módon visszafejteni programkódot és nem kutathat forráskód, objektumkód vagy alapstruktúrák, ötletek, algoritmusok után.
 9. A Megrendelő nem jogosult a Szoftvert vagy annak egyes részeit másolni, másolását sem engedélyezheti másnak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül. Semmilyen szerzői jogot vagy más tulajdoni jogviszonyt feltüntető megjelölés nem törölhető, nem tüntethető el és nem módosítható az átadott Szoftverben.
 10. Amennyiben a Megrendelő lehetővé teszi, hogy harmadik fél a Szoftvert engedély nélkül használja, a Megrendelő és a harmadik személy egyetemlegesen felelős a Szoftver jogtalan használatáért járó Szolgáltatási Díj megfizetésére, a jogtalan használat megkezdésének napjától kezdődően. A Szolgáltatási Díj megtérítése nem befolyásolja a Megrendelőnek a szerződésszegéssel összefüggésben keletkezett károkért való felelősségét.
 11. A Szolgáltatót – a Megrendelő nem kizárólagos felhasználási jogára tekintettel – továbbra is megilleti egyebek mellett a Szoftver többszörözésének, terjesztésének, átdolgozásának, frissítésének, továbbfejlesztésének joga. Az átdolgozás, továbbfejlesztés eredményeként létrejövő szoftver, valamint a frissítés eredményeképpen létrejövő új verziószámú szoftver a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi.
 • A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 1. A Szolgáltató az Eszközök Vételárának és az első havi/éves (amelyik alkalmazandó) Szolgáltatási Díjnak a Megrendelő általi maradéktalan kifizetését követő 5 munkanapon belül leszállítja a megvásárolt Eszközöket a Megrendelő által megjelölt üzemeltetési helyre és üzembe helyezi azokat, és az üzembe helyezett Eszközökre telepíti a Szoftvert.
 2. A Szolgáltató köteles a Megrendelő számára új, a rendeltetésszerű használatra alkalmas Eszközöket átadni, bontatlan, roncsolásmentes csomagolásban.
 3. A Szolgáltató az Eszközzel együtt átadja a Megrendelő részére a garanciális jogosultságokat igazoló magyar nyelvű okiratokat (különösen a jótállási dokumentumokat) és az Eszközökhöz kapcsolódó minden egyéb dokumentumot, használati útmutatót stb.
 4. A Szolgáltató a jelen Szerződés alapján a Szoftver forráskódját nem adja át a Megrendelő részére.
 5. A Felek az Eszközök, valamint a Szoftver átadás-átvételéről és telepítéséről közös jegyzőkönyvet vesznek fel.
 6. A Szolgáltató a Megrendelő erre irányuló igénye esetén előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen egyszeri oktatást tart a Szoftver használatával kapcsolatban a Felhasználók részére. A Szoftver használatához kapcsolódó oktatás megszervezése és a helyszín, valamint egyéb szükséges körülmények biztosítása a Megrendelő feladata és felelőssége. A Szolgáltató az oktatásról jelenléti ívet vezet, amely tartalmazza, hogy a Megrendelő részéről kik, mikor és milyen típusú oktatáson vettek részt.
 7. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a telepítést követően a Szoftverre esetlegesen ártalmas számítógépi program nem telepíthető arra az Eszközre, amelyre a Szoftvert telepítették, az ezzel kapcsolatos valamennyi felelősség kizárólag a Megrendelőt terheli.
 8. A Megrendelő felel a Szolgáltatás Felhasználók általi rendeltetésszerű használatáért.
 9. Amennyiben a Megrendelő nem teljesíti az esedékes Szolgáltatási Díjat, a Szolgáltató a Szolgáltatáshoz történő hozzáférést felfüggesztheti, megtagadhatja.
 10. A Megrendelő nem hozhatja felhasználónevét és jelszavát harmadik fél tudomására, ide nem értve a Felhasználókat, köteles azokat bizalmasan kezelni, valamint jelszavát olyan módon megválasztani, hogy ez megfelelő biztonságot nyújtson. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő adatbázisának, szoftverkörnyezetének biztonságáért, amennyiben a Megrendelő által választott jelszót felhasználva illetéktelen hozzáférés történik.
 • FIZETÉS ÉS SZÁMLÁZÁS
 1. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a késedelembeesés időpontjától, külön felhívás nélkül és vétkességére (felelősségére) tekintet nélkül, köteles a késedelem időtartamára a Ptk. szerinti késedelmi kamatot megfizetni.
 2. Amennyiben az első havi/éves (amelyik alkalmazandó) Szolgáltatási Díjat vagy a Vételárat tartalmazó számla kifizetésével a Megrendelő 15 (tizenöt) napos késedelembe esik, a Szolgáltató jogosult az Egyedi Szerződéstől, a Megrendelőnek címzett egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal, indoklás nélkül elállni. Egyéb esetben, amennyiben a Megrendelő az aktuális Szolgáltatási Díj megfizetésével késedelembe esik, és a fizetési késedelem meghaladja a 15 (tizenöt) napot, a Szolgáltató jogosult az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely esetben a felmondás elküldésének időpontjával a Megrendelő és a Felhasználók számára a Szolgáltatás igénybevétele azonnali hatállyal megszüntetésre kerül.
 • FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
 1. A Megrendelő felelős a felhasználóneve és jelszava bizalmas kezeléséért. Továbbá a Megrendelő felelős minden olyan tevékenységért, amely az ő felhasználóneve és jelszava vagy az általa kiosztott és lejelentett egyéb Felhasználók hozzáférésének felhasználásával történt. A Megrendelő köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót a hozzáférésének illegális használatáról, vagy a biztonság bárminemű megsértéséről, ennek veszélyéről.
 2. A Megrendelő köteles gondoskodni az Eszközök vírus-, és kártékony programmentes működtetéséről, valamint illetéktelen behatolók elleni védelemről (pl.: tűzfal). A Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik az ilyen okokból bekövetkezett károkozásért.
 3. A Szolgáltató nem felel a harmadik fél által indított rosszindulatú támadások, kártékony programok miatt bekövetkező kiesésért, káreseményért.
 4. A Szolgáltató nem felel a Szolgáltatás nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.
 5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatok előre nem látható teljes vagy részleges elvesztéséből vagy sérüléséből eredő kárért, elmaradt haszonért, amely valamely előre nem látható, a Szolgáltató által nem befolyásolható és a Szolgáltatónak fel nem róható esemény miatt következett be (vis maior).
 6. Az Egyedi Szerződés megszűnése, a Szolgáltatás korlátozása, kiesése vagy bármilyen más ok miatt, a Szolgáltató nem tartozik megtéríteni a Szolgáltatást kiváltó más szolgáltatás megvásárlásával, bevezetésével, üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat, valamint elmaradt hasznot.
 7. A Szolgáltatót nem terheli felelősség érdekkörén kívül bekövetkezett vagy érdekkörén kívül a Szoftver használatának korlátozását okozó hibákból eredő károkért.
 • SZAVATOSSÁG
 1. A Szolgáltató szavatol azért, hogy a Szoftver megfelel az alkalmazandó jogszabályok előírásainak. 
 2. A Szolgáltató kijelenti, hogy sem a Szoftveren, sem az Eszközökön harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, jogosultsága, amely a Megrendelőnek az Egyedi Szerződésen alapuló jogszerzését korlátozná, vagy kizárná.
 3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szoftver verzióváltások során egyes funkciók és képernyők megváltozhatnak, illetve megszűnhetnek, valamint újak jelennek meg. Az egyes verzióváltásokban történt változásokat a Szolgáltató e-mailben közli a Megrendelővel.
 4. A kellékszavatosság a Megrendelőt nem illeti meg a Szoftver nem rendeltetésszerű, vagy jogosulatlan használata esetén.
 5. A Felek rögzítik, hogy a Szoftver használata során a Megrendelő által kezelt adatállomány nem tartozik a Szolgáltatót terhelő kellékszavatossági körbe, megrongálódott, törlődött adatok helyreállítására, kiigazítására szavatosság nem vonatkozik, a Szolgáltató a megrongálódott vagy törődött adatok helyreállítási költségeinek megtérítésére nem kötelezhető.
 6. A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Megrendelő köteles minden adatállományról rendszeres időszakonként biztonsági másolatot készíteni, melynek elmulasztása miatt bekövetkezett károkért a Szolgáltató felelősségét teljes mértékben kizárja.
 7. A Szolgáltató a Szoftver komplex jellegéből adódóan nem garantálja, hogy a Szoftver teljesen hibamentesen vagy bárminemű zavar nélkül működik.
 8. A Szolgáltató az elemi károk miatt, a nem rendeltetésszerű használatból, a véletlen vagy szándékos rongálásból, balesetből, gondatlanságból, átalakításból származó vagy jogosulatlan személy által végzett javítási kísérlet miatt, a kezelési utasításban leírtak be nem tartásából bekövetkezett meghibásodásokból eredő károkért nem vállal felelősséget és nem végez díjmentes javítást vagy díjmentes hibaelhárítást.
 9. Megszűnik a Szolgáltató felelőssége a Szoftverrel kapcsolatban a nem rendeltetésszerű vagy illetéktelen használat esetén, továbbá akkor is, ha a Megrendelő vagy harmadik személy a Szoftvert módosítja, vagy más módon megváltoztatja.
 • A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE
 1. A határozatlan idejű Egyedi Szerződést a Felek bármelyike jogosult a Teszt Időszak végére, illetve a Teszt Időszakot követően az adott Havi Időszak/Éves Időszak (amelyik alkalmazandó) végére, a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondani. A határozott idejű Egyedi Szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
 2. A határozott idejű Egyedi Szerződés Szolgáltató részéről történő azonnali hatályú felmondása esetén, illetve az ilyen Egyedi Szerződés Megrendelő részéről történő jogellenes felmondása esetén, a Megrendelő köteles megfizetni a határozott időtartam leteltéig hátralévő időre vonatkozó Szolgáltatási Díjakat a Szolgáltató részére, valamint köteles megtéríteni a Szolgáltató ezt meghaladó kárát.
 • TITOKTARTÁS
 1. A Felek bizalmas információként (“Bizalmas Információ“) kezelnek minden olyan nem közismert tényt, tájékoztatást, egyéb adatot és az azokból készült összeállítást, amely (a)(i) a Szolgáltatóra és a Megrendelőre, különösen a Szolgáltató és a Megrendelő, valamint ezek szerződéses partnerei vagy ez utóbbiak kapcsolt vállalkozásai műszaki, gazdasági vagy szervezési tevékenységeire, (ii) a Szolgáltató és a Megrendelő, valamint ezek szerződéses partnerei vagy ez utóbbiak kapcsolt vállalkozásai termékeire vagy szolgáltatásaira, (b) a Szolgáltatásra, a Szoftverre és az Eszközökre, és (c) az Egyedi Szerződésre és a jelen Általános Szerződési Feltételekre vonatkozik.
 2. Valamennyi Bizalmas Információ bizalmasan kezelendő és üzleti titokként megőrzendő. A Bizalmas Információt bármely Fél csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha ahhoz a Bizalmas Információval érintett Fél előzetesen írásban hozzájárult. A Felek a tudomásukra jutott Bizalmas Információt kizárólag az Egyedi Szerződés teljesítésével kapcsolatosan jogosultak felhasználni, a teljesítéshez szükséges mértékben. Nem jelenti e titoktartási kötelezettség megsértését, ha a Bizalmas Információt a Fél azon célból hozza az 1996. évi LXXXI. törvény szerinti kapcsolt vállalkozásai, könyvelője, könyvvizsgálója, külső szakértője vagy tanácsadója tudomására, hogy az Egyedi Szerződés szerinti jogait gyakorolhassa, illetve az Egyedi Szerződés szerinti vagy jogszabályi kötelezettségeinek eleget tegyen, feltéve, hogy a Fél biztosítja, hogy az érintett harmadik személy a Bizalmas Információ bizalmas kezelésére és üzleti titokként történő megőrzésére a piaci standardoknak megfelelő szerződéses kötelezettséget vállal, vagy őt erre jogszabály vagy meglévő szerződés megfelelően kötelezi.
 3. A Felek kötelesek haladéktalanul értesíteni az érintettet Felet minden olyan eseményről vagy körülményről, amely sértheti az érintettnek a Bizalmas Információra vonatkozó jogait vagy érdekeit. A Felek kötelesek mindenben együttműködni ezen jog-, illetve érdeksérelmek kivizsgálásában és orvoslásában.
 4. A Feleket a jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség az Egyedi Szerződés megszűnését követően is terheli.
 • ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM
 1. A Felek az Egyedi Szerződés keretében kezelik a másik Fél által megjelölt kapcsolattartók személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím).
 2. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindazon személyes adatot, amellyel kapcsolatban adatkezelőnek minősülnek, bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezelnek, gondoskodnak azok biztonságáról, valamint megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek a hatályos jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.
 3. A Felek kijelentik és szavatolnak azért, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személyek személyes adatait kizárólag az Egyedi Szerződés teljesítése céljából és az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezelik.
 4. A Felek rögzítik, hogy kapcsolattartók/képviselők adatainak tárolása az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti jogos érdekből történik, így ahhoz nem kell a kapcsolattartóktól az egyéni hozzájárulást előzetesen megszerezniük. A Felek kijelentik, hogy az érdekmérlegelési tesztet elvégezték. Ennek alapján az adatkezelés célja a folyamatos és gördülékeny kapcsolat fenntartása a Felek között a szerződésszerű teljesítés biztosítása érdekében. Ez a cél más módon, mint a kapcsolattartók személyes adatainak kezelése nélkül nem érhető el:
  1. A Felek méltányolható jogos érdeke, hogy az Egyedi Szerződés teljesítésével kapcsolatos minden releváns kommunikáció – ideértve az Egyedi Szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatok megtételét is – egy, a másik Fél által kifejezetten erre a célra kijelölt személyen keresztül valósuljon meg.
  2. Az adatkezelés célja és a Felek jogos érdekének figyelembevételével, a kapcsolattartók személyes adatainak kezelése indokolt.
  3. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos érdeke lehet az, hogy arra csak a fent megjelölt célból és a feltétlenül szükséges ideig kerüljön sor. Az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben magánszférájára nézve negatív joghatás nem éri, emellett az érintett jogos érdekét is szolgálja az adatkezelés, mivel az érintett jellemzően munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb más jogviszonyban, megbízási jogviszonyban áll, és ahhoz, hogy el tudja látni a Fél által rábízott feladatot, elengedhetetlen a személyes adatainak kezelése.
  4. A Felek jogos érdekével szemben az érintettek érdeke nem élvez feltétlen elsőbbséget, az adatkezelés nem korlátozza az érintett magánszféráját. Az adatkezelés az érintett érdekeit is szolgálja.
 5. A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartók adatait a kapcsolattartói státuszuk megszűnésétől számított 5 (öt) évig, ha az érintett kapcsolattartói státusza az Egyedi Szerződés megszűnéséig fennáll, akkor az Egyedi Szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig tárolják.
 6. A Felek kötelezik magukat, hogy biztosítják az érintettek számára a GDPR III. fejezetében biztosított jogaik gyakorlását.
 7. A Megrendelő által a Szolgáltatás keretében a rendszerben tárolt adatok vonatkozásában a Szolgáltató adatfeldolgozónak minősül. A vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseket a Felek által kötött külön megállapodás tartalmazza.
 • VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 1. Minden értesítést vagy az Egyedi Szerződéssel összefüggésben szükségessé váló más kommunikációt írásbeli formában kell elküldeni a Felek részére. Az értesítéseket személyesen, postai úton, futár vagy e-mail útján kell igazoltan átadni a Fél számára, arra a címre, amelyet az Egyedi Szerződés teljesítése céljából értesítési címként megadott. Ennek hiányában az értesítéseket a Felek cégjegyzékben bejegyzett székhelyére vagy lakóhelyére kell küldeni. A Felek értesítési címük megváltozását haladéktalanul, de legfeljebb a változás bekövetkeztétől számított 3 (három) munkanapon belül írásban jelzik.
 2. Az értesítéseket az alábbi időpontokban lehet kézbesítettnek tekinteni:
  1. személyesen vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén, az igazolt átadás napján; és
  2. tértivevényes levél esetén, a tértivevényen feltüntetett kézbesítési időpontban.
 3. Ha valamelyik Fél bármely küldemény átvételét megtagadja, az adott küldeményt e napon kell kézbesítettnek tekinteni. Ha a postai szolgáltató a küldeményt “nem kereste”, “elköltözött” vagy “ismeretlen” jelzéssel visszaküldi, e küldeményt a másodszori sikertelen kézbesítési kísérletet követő 5. (ötödik) napon kézbesítettnek kell tekinteni.
 4. E-mail útján történő kézbesítés esetén a címzett általi írásbeli visszaigazolás (megerősítés) időpontjában kell az e-mailt kézbesítettnek tekinteni. Visszaigazolás hiányában a dokumentumot az elküldést követő 2. (második) munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
 5. Ha az Egyedi Szerződés vagy az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése jogszabálynak ellentmondó, érvénytelen, bírói úton kikényszeríthetetlen vagy azzá válik, akkor az Egyedi Szerződés és az Általános Szerződési Feltételek csak a jogszabálynak ellentmondó, érvénytelen, illetve bírói úton kikényszeríthetetlen részben válik hatálytalanná és mindez nem érinti a megmaradó rendelkezések hatályát.