TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

OkosHACCP szolgáltatás szerződő felek kapcsolattartóinak adatai

 1. Az Adatkezelő adatai
 • Név: OkosHACCP Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhelye: 5136 Jászszentandrás, Akácfa utca 4.
 1. Postacíme: 5136 Jászszentandrás, Akácfa utca 4.
 2. Elektronikus (e-mail) cím: info@okoshaccp.hu
 • Cégjegyzékszám: Cg. 16-09-020166
 1. Nyilvántartást vezető bíróság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága
 • Adószáma: 27403341-2-16
 1. Kezelt adatok köre:
 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 1. Az érintettek köre:

Az Adatkezelővel szerződéskötő megrendelők által kapcsolattartásra kijelölt természetes személyek

 1. Az adatok forrása:

Az adatokat a velünk szerződő megrendelők adják meg a részünkre.

 1. Az adatkezelés célja:

A folyamatos és gördülékeny kapcsolat fenntartása az Adatkezelő és a megrendelők között a szerződésszerű teljesítés biztosítása érdekében.

 1. Az adatkezelés jogalapja

A kapcsolattartók adatainak tárolása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pont szerinti jogos érdekből történik, így ahhoz nem kell a kapcsolattartóktól/képviselőktől az egyéni hozzájárulást előzetesen megszereznünk.

Az érdekmérlegelési teszt a jogos érdekből történő adatkezelésre tekintettel:

Az adatkezelésünk célja más módon, mint a kapcsolattartók személyes adatainak kezelése nélkül nem érhető el.

a.) A Felek (azaz az Adatkezelő és a Megrendelő) méltányolható jogos érdeke, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden releváns kommunikáció – ideértve a szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatok megtételét is- egy, a másik Fél által kifejezetten erre a célra kijelölt személyen keresztül valósuljon meg.

b.) Az adatkezelés célja és a Felek jogos érdekének figyelembevételével, a kapcsolattartók személyes adatainak kezelése indokolt. 

c.) Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos érdeke lehet az, hogy arra csak a fent megjelölt célból és a feltétlenül szükséges ideig kerüljön sor. Az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben magánszférájára nézve negatív joghatás nem éri, emellett az érintett jogos érdekét is szolgálja az adatkezelés, mivel az érintett jellemzően munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb más jogviszonyban, megbízási jogviszonyban áll a Megrendelővel, és ahhoz, hogy el tudja látni a Fél által rábízott feladatot, elengedhetetlen a személyes adatainak kezelése.

d.) A Felek jogos érdekével szemben az érintettek érdeke nem élvez feltétlen elsőbbséget, az adatkezelés nem korlátozza az érintett magánszféráját. Az adatkezelés az érintett érdekeit is szolgálja.

 1. Az adatkezelés időtartama

Az érintett kapcsolattartói/képviselői státuszának megszűnésétől számított 5 (öt) évig.

Ha az érintett kapcsolattartói/képviselői státusza az Előfizetői szerződés megszűnéséig fennáll, akkor a szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig.

 1. A személyes adatok megismerésére jogosultak

Azon saját alkalmazottaink, megbízottaink és egyéb közreműködőink, akiknek munkakötelezettségeik teljesítéséhez vagy az általuk elvégzendő feladat ellátásához a kezelt adatok megismerésére szükségük van. Kötelesek vagyunk biztosítani, hogy az általunk kezelt adatok megismerésére jogosultak mindenkor betartsák a jelen adatkezelési tájékoztatóban, valamint az irányadó jogszabályokban foglalt előírásokat.

 1. Az érintett jogai

9.1 Tájékoztatás kéréséhez való jog

(1)  Az Érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az erre irányuló kérelme benyújtásától 25 napon belül írásban- ideértve az elektronikus utat is- tájékoztatjuk az általunk kezelt, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

(2) A tájékoztatás díjmentes. Ha a azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre is figyelemmel: 

 1. a) észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy 
 2. b) megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést. 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása minden esetben bennünket terheli.

9.2 Törléshez való jog

(1) Kötelesek vagyunk töröljük a személyes adatot, ha

 1. a) kezelése jogellenes;
 2. b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, vagy kéri az adatainak törlését és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. e) az adat törlését a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

(4) Törlés helyett az zároljuk a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

9.3 Hozzáféréshez való jog

(1) Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés célja
 2. az érintett személyes adatok kategóriái
 3. azok a címzettek, akikkel/amelyekkel közöltük vagy fogjuk közölni a személyes adatait, különös tekintettel a harmadik országbeli címzettekre, illetve nemzetközi szervezetekre
 4. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, akkor melyek ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 5. az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti tőlünk a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
 7. ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ

(2) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátjuk. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számítunk fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk a rendelkezésére, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

9.4 A helyesbítéshez való jog

(1) Az Érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

(2) Amennyiben a valóságnak megfelelő vagy a kiegészítő adat nem áll rendelkezésre, kiegészítő nyilatkozat útján végezzük el a helyesbítést és kiegészítést.

9.5 Tiltakozáshoz való jog

(1) Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag jogi kötelezettségünk teljesítéséhez vagy a mi vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

(2) Az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak eredményéről írásban tájékoztatjuk az Érintettet.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, kötelesek vagyunk megszüntetni az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha a 15 napos határidőt elmulasztjuk, az Érintett a döntés ellen – annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

9.6 Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

 1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; 
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 3. már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
 4. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. 

(2) Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

9.7. Adathordozhatósághoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható – ha ez technikailag megvalósítható – formátumban megkapja, ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Ha a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban tájékoztatjuk az Érintettet a kérelem elutasításáról, annak ténybeli és jogi indokairól.

Az Érintett jelen 9. pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

9.8. Jogorvoslathoz való jog

Jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:

a.) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon:  +36 (30) 683-5969

+36 (30) 549-6838

+36 (1) 391 1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

b.) az Ön lakóhelye, ill. tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez.

Az adatkezelési tájékoztató érvényes: 2022. szeptember 1-től visszavonásig